Nối máng

Giá liên hệ

  • Bát nối máng cáp được sử dụng để nối máng cáp với máng cáp lại với nhau hay nối máng cáp với phụ kiện của máng cáp lại với nhau.
Danh mục:
02513671251