Co tê – Máng cáp

Giá liên hệ

  • Co Tê máng (Chữ T): Sử dụng chia hệ thống máng cáp ra 3 ngã rẻ khác nhau nhưng cùng nằm trên một mặt phẳng. Chữ Tê còn kết hợp với các phụ kiện khác để sử dụng theo yêu cầu thiết kế.
Danh mục:
02513671251