Co đứng trong – Máng cáp

Giá liên hệ

  • Co lên máng: Sử dụng chuyển hệ thống máng cáp một góc 90 độ theo hướng đi lên theo mặt phẳng ban đầu.
Danh mục:
02513671251