Bịt đầu

Giá liên hệ

  • Đầu bít máng cáp sử dụng khi việc thi công đã hoàn thành ở những bước cuối cùng. Sử dụng bít các điểm cuối của máng cáp.
Danh mục:
02513671251