Co giảm trái – Máng cáp

Giá liên hệ

  • Giảm máng: Có 3 loại giảm chủ yếu Giảm Phải, Giảm Trái, Giảm Giữa (Giảm đều) sử dụng để kết nối hệ thống các máng không cùng kích thước lại với nhau.
Danh mục:
02513671251