Nối thang

Giá liên hệ

  • Bát nối thang cáp được sử dụng để nối thang cáp với thang cáp lại với nhau hay nối thang cáp với phụ kiện của thang cáp lại với nhau.
Danh mục:
02513671251